top of page

เกี่ยวกับเรา

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  (“เรา”) เปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2012  ตลอดระยะเวลาที่ 10 ปีที่ผ่านมา เราดำเนินธุรกิจตั้งอยู่บนจริยธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา เราตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเราจึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.burisriphuhotel.com

ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

“เรา ” หมายถึง โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเข้าใช้งาน และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัท

“คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์และเป็นพันธมิตรด้วย 

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับ 

 • กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่กระทำหรือดำเนินการโดยเรา

 • เว็บไซต์ทางธุรกิจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย เราอาจได้รับข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสาร ซึงมาได้จาก สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลส่วนตัว (Profile Data) ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริการวายฟาย (Wi-Fi)  การสอบถาม หน่วยงานราชการ พันธมิตรของเรา และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่น เช่น  แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเปิดหรือแอปพลิเคชันแชท ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น

 • ข้อมูลส่วนตัวและความสนใจของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชี รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน รถยนต์ที่ใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อหรือการจองห้องพัก ประวัติการเดินทาง สิ่งที่ชอบของแขกผู้เข้าพัก ความสนใจ ความชอบ ข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ รูปแบบสินค้าและการบริการที่ท่านสนใจ งานอดิเรก กีฬา หรือการท่องเที่ยว เป็นต้น

 • ข้อมูลรูปภาพที่สามารถระบุตัวตนได้ อันได้แก่ ข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่าน และ/หรือทรัพย์สินของท่านที่เราอาจเก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กล้องถ่ายภาพเมื่อมีการเข้าถึงพื้นที่ของโรงแรมและรีสอร์ทภายในอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเราและในงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการแพ้อาหาร และ ข้อมูลความพิการ) และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น โดยปกติเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหว นอกเหนือจากที่ท่านได้ให้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่อการจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์หรือเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก เว้นแต่จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมาย เราอาจใช้ข้อมูลอ่อนไหวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพักของและตอบสนองความต้องการของท่าน ยกตัวอย่างเช่นใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อให้บริการสำหรับแขกผู้เข้าพักที่มีอาการแพ้อาหารบางประเภท หรือใช้ประวัติอาชญากรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบของผู้ให้บริการของเรา เป็นต้น และหากเราได้รับข้อมูลอ่อนไหวของท่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน บริษัทจะไม่นำข้อมูลอ่อนไหวของท่านไปประมวลผล 

 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น โดยเราอาจใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาด รวมถึงข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการสมัครสมาชิก รอยัลตี้โปรแกรม โปรแกรมการตลาด แผ่นโฆษณาหรือโปรแกรมการเดินทางจากพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งรวมถึงหมายเลขสมาชิกหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการเข้าพักของท่าน หรือผ่านทางช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เป็นต้น

 • ข้อมูลผู้เยาว์ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ รวมถึงข้อมูล ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง

เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ทั้งนี้ข้อมูลโดยรวมนั้นอาจได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลบางส่วนของท่านโดยทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนามเพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ 

เราตระหนักดีว่าข้อมูลที่นำมาใช้จะต้องไม่สามารถกลับมาระบุตัวตนได้ เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและต้องปฏิบัติตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบริษัทอาจนำพาท่านไปสู่หน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นที่ไม่ใช่ของเราจากการเชื่อมต่อ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ โดยเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดต่อการบริการ และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากเรา และอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นนั้นได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ท่านได้มีการเข้าเยี่ยมชม

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อทำธุรกรรม กิจกรรม และ/หรือรายการใด ๆ ตามความประสงค์ของท่าน และ/หรือให้บรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายของเรา เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อทำให้เราระบุตัวตนและบัญชีของท่านเพื่อดำเนินการในการจองห้องพักโรงแรม และการซื้อสินค้าหรือบริการจากเราตามที่ท่านประสงค์

 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในขณะเข้าพัก รวมถึงการให้บริการในการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ การติดต่อสื่อสารก่อนการมาถึง การอำนวยความสะดวกและให้บริการเพิ่มเติมภายในกลุ่มธุรกิจโรงแรมแก่ท่าน เพื่อดำเนินการการชำระเงิน ตอบสนองคำขอของท่าน ตลอดจนการให้บริการให้และประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของท่าน

 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม

 • เพื่อดำเนินการทำสัญญาที่ท่านมีกับเรา หรือดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้สินค้าหรือบริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
  การประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ หรือดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ท่านประสงค์ และตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย

 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่เราจัดจ้างหรือใช้บริการ

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 • เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐมอบหมายให้แก่เรา

 • เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเรา เช่น การรักษาความสัมพันธ์กับท่าน การรับเรื่องร้องขอหรือข้อร้องเรียนของท่าน ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของเรา และการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เป็นต้น

 • เพื่อพัฒนาแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิจัยตลาด ประเมินการบริการผ่านการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพัก วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

 • เพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายในบริเวณโรงแรม อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกหรือ สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเรา โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมื่อมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว

 • เพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราหรือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก
  ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา โดยใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่เก็บรวบรวมจากงานกิจกรรม งานประชุม หรืองานสัมมนาต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น 

 • ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราจะใช้ข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งสื่อการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายออนไลน์ และ อื่น ๆ เป็นต้น

 • ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ เราจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ปกครองของเจ้าของข้อมูลให้ไว้เท่านั้น และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือทำการตลาด

 • ในกรณีที่เรามีความประสงค์จะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวนอกเหนือจากเพื่อการให้สินค้าหรือบริการ เราจะต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

 

การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดแกท่าน ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่งไปยัง ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือบุคคลภายนอก ที่อาจอยู่ในต่างประเทศ 

ในการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศนั้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งให้ผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราก็ตาม กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางนั้นอาจแตกต่างจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ดังนั้นเราจะทำให้มั่นใจก่อนโอนข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายของประเทศไทย การโอนข้อมูลดังกล่าวจะกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามสัญญา เพื่อ ประโยชน์อันชอบธรรม สาธารณะประโยชน์ ภารกิจของรัฐมอบหมายและตามที่ได้รับความยินยอมจากท่าน 

การใช้งานคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยคุกกี้จะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้ท่านเข้าถึงสิ่งที่ท่านประสงค์ได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราอาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้

เราใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่าง ๆดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งไม่สามารถจะปิดการใช้งานได้ คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและโดยปกติแล้วจะเป็นเพื่อการตอบสนองต่อการตั้งค่าของท่าน ยกตัวอย่างเช่น 
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ อย่างไรก็ตามหากมีการปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนจะไม่สามารถใช้งานได้

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรานับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่นับวาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
และหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถทราบถึงเวลาเข้าชมเว็บไซต์ของท่านและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์ได้จัดเตรียมฟังก์ชั่นและการตั้งค่าส่วนบุคคลให้ดีขึ้น โดยการตั้งค่าของคุกกี้ประเภทนี้อาจจัดทำโดยเรา และ/หรือผู้ให้บริการที่เราจัดจ้าง หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์บางส่วนอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยเราหรือพันธมิตรการทำโฆษณาของเรา คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกใช้โดยบริษัทดังกล่าวในการสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ เพื่อที่จะแสดงให้ท่านเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์อื่น ๆ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะพบโฆษณาที่ระบุกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นน้อยลง 

คุกกี้เพื่อสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกตั้งค่าโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเราได้เพิ่มเข้ามาในเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาของเว็บไซต์กับเพื่อนและชุมชนของท่าน คุกกี้ประเภทนี้สามารถติดตามเบราเซอร์ของท่านในเว็บไซต์อื่น ๆ และสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัวของสิ่งที่ท่านชอบ รวมทั้งอาจส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่ท่านเห็นบนเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชมได้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจไม่สามารถเห็นหรือใช้เครื่องมือการแบ่งปันได้

การลบคุกกี้

หากท่านต้องการลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้บนอุปกรณ์ของท่าน  ท่านสามารถจัดการได้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน (ไปที่เมนู "ความช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีลบหรือปิดการใช้งานคุกกี้) โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์รวมถึงทำให้เว็บไซต์ของเราไม่สามารถจดจำเบราเซอร์ของท่านได้ในการเยี่ยมชมครั้งถัดไป หากท่านอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือสหภาพยุโรป ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ผ่านฟังก์ชั่นการยอมรับคุกกี้

 

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ และเราไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก หากมีความจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของเรา

 • ผู้ให้บริการ เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคลาวด์ เว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เรามีข้อตกลงด้วยเท่านั้น

 • บริษัทแฟรนไชส์ของโรงแรมและรีสอร์ท บริษัทร่วมทุน และบริษัทบริหารจัดการโรงแรมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงกับเรา

 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ตามรายละเอียดในข้อ “11. ติดต่อเรา” เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้อง

 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด 

 • ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค  ไม่สามารถทำได้ 

 • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 • ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น

 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าเรา ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของเรา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act, 2562 B.E.) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679)

หากต้องการส่งคำขอสิทธิ์การเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล (DSAR) โปรดดำเนินการโดยคลิกที่ลิงก์นี้เพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอ   

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

หากท่านมีความประสงค์จะปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากเรา สามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์ที่ช่องทางตามที่กำหนดในข้อ “11. ติดต่อเรา” ทั้งนี้การปฏิเสธหรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจะไม่กระทบต่อการให้บริการตามสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ท่านยอมรับ

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราเข้าใจและตระหนักถึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเคารพและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บในชั้นความลับและเราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ ด้านการบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่เราได้ให้บุคคลภายนอกทำการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น การจัดสรรทรัพยากรหรือบริการ หรือให้บริการอื่นใดแก่เรา เราอาจกำหนดให้มีข้อตกลงรักษาความลับ และ/หรือข้อตกลง ให้ประมวลผลข้อมูลอย่างสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราได้จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แม้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด แต่การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปิดเผยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า (รวมถึงข้อมูลติดต่อ ข้อมูลตัวตน ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการทำธุรกรรม) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวันที่ท่านได้ดำเนินการจองห้องพัก โดยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นเราจะเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายของเรา และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล (เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อการรักษาความลับ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) โปรดติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านต้องการให้คำติชมหรือส่งข้อร้องเรียน โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

เลขที่ 310 ถนน ศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 info@burisriphuhotel.com Tel. : 074-247111

Cookies Policy

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (https://www.burisriphuhotel.com/)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

 

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ใช้คุกกี้อย่างไร

          โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด   

 

          คุกกี้ที่ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ใช้อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 1. Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

 2. Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ใช้ มีรายละเอียดดังนี้  

 

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

 • โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

 • โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

 • โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • PHPSESSID

 • JSESSIONID

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • __utmc

 • _hjIncludedInPageviewSample

 • _hjTLDTest

 • _gid

 • __utma

 • __utmb

 • __utmt

 • __utmz

 • _hjid

 • _ga

 • _hjAbsoluteSessionInProgress

 • _hjFirstSeen

 

คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

 • fbsr_340486642645761

คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

- Android (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1

- Apple Safari

https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

- Blackberry

https://docs.blackberry.com/content/dam/docs-blackberry-com/release-pdfs/en/device-user-guides/BlackBerry-Classic-Smartphone-10.3.3-User-Guide-en.pdf

- Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

- Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

- Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

- Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

- Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

- Iphone or Ipad (Chrome)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

- Iphone or Ipad (Safari)

https://support.apple.com/en-us/HT201265

 

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

 

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จะไม่รับผิดชอบและ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน

 

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

 

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

  ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

 

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

info@burisriphuhotel.com

cookie_Page_1.jpg
cookie_Page_2.jpg
bottom of page